fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene regels

1.1 Stichting Area 51 is gevestigd te Ketelhuisplein 18, 5617 AE in Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17132449.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden, inspanningen en verrichtingen van Stichting Area 51.

1.3 Stichting Area 51 heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot locatie en activiteiten te ontzeggen en/of het lidmaatschap te beëindigen.

1.4 Stichting Area 51 heeft het recht om diegene die zich schuldig maken aan wangedrag, de huisregels niet naleven of de naam van Area 51 in diskrediet brengen de toegang te weigeren. Onder wangedrag wordt onder andere verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk en/of agressief taalgebruik, discriminatie, vervuilen van de accommodatie en of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door het personeel van Area 51 op te volgen.

1.5 Stichting Area 51 behoudt zich het recht voor bij overtreding van het bovenstaande, het lid sancties op te leggen of eenzijdig te royeren, zonder enig recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgelden.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 Om lid te worden bij Area 51 moet er een inschrijfformulier volledig ingevuld worden. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.2 Het lidmaatschap gaat in op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 en is bij inschrijving verschuldigd. Stichting Area 51 is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

2.3 Als het maximumaantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van stichting Area 51 zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

2.4 Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouders. Het inschrijfformulier moet dan ook ten alle tijden door de ouders worden ondertekend.

2.5 Bij inschrijving ontvangt het nieuwe lid bij aanvang van de eerste les een ledenpas. Het lid dient ten alle tijden het pasje mee te nemen. Bij verlies van de ledenpas dient het lid tegen betaling van € 5,00 een nieuwe pas aan te schaffen.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

3.1 Een lidmaatschap bij Area51 kan op elk gewenst moment ingaan

3.2 De betalingen voor de contributie worden altijd vooruit gedaan. Betalingen dienen te geschieden via automatische incasso of PIN.

3.3 Indien u gekozen heeft voor betaling per automatische incasso geeft u toestemming aan stichting Area51 om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie van Area51 en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van stichting Area 51. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

3.4 Bij ernstige blessures kan in overleg, het lidmaatschap gepauzeerd worden.

3.5 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden en krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van het Area51 lid met een minimum van €50,-.

3.6 Als niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Kan het Area 51 lid toegang tot de les worden geweigerd. Stichting Area 51 is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst te ontbinden.

3.7 Als u het niet eens bent met een afschrijving, zoals bijvoorbeeld bij een incorrect bedrag dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

3.8 Stichting Area51 behoudt zich het recht om tarieven te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. btw-percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

3.9 Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

3.10 Het lidmaatschap eindigt op de aangegeven einddatum.

Artikel 4: Lestijden

4.1 Area51 behoudt zich het recht voor om de lestijden te wijzigen. Tenminste één maand voor een tijdswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Indien door wijziging van de lestijd het Area lid niet meer kan deelnemen aan de les, mag deze het abonnement direct beëindigen.

4.2 Area houdt de basisschoolvakanties aan. Alle vakanties en evenementen staan op de website.

Artikel 5: Onbeperkt toegang

5.1 Een lid met het onbeperkt toegang abonnement heeft onbeperkte toegang tot het park op openingstijden gedurende de start en einddatum v.h. aangegane abonnement m.u.v. dagen waarop evenementen worden gehouden.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

6.1 Het volgen van een programma of van lesonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Area51, is geheel voor eigen risico van het lid.

6.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart een lid dat hij/zij geen medische beperkingen heeft. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de docent of het management van Area51.

6.3 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

6.4 Stichting Area51, de docent en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

6.5 Stichting Area51, de docent en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

Artikel 7: Privacyreglement

7.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij Stichting Area51 dient u toestemming te geven. Dit kan via een inschrijfformulier.

7.2 Stichting Area51 verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden: – NAW-gegevens – Geslacht – geboortedatum – telefoonnummer – Email-adres – rekeningnummer en daartoe behorende gegevens

7.3 De gegevens worden verwerkt in een databank namelijk, Virtuagym, om bij te houden hoeveel leden we hebben en in welke les ze zitten. De bankgegevens worden verwerkt in een incassosysteem om de maandelijkse abonnementskosten te kunnen afschrijven. De persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere personen/organisaties) gedeeld behoudens werknemers Stichting Area51. Leden kunnen via de mail op de hoogte worden gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe lessen, persberichten en andere aan de dansschool gelieerde informatie.

7.4 Elk lid heeft recht op inzage van zijn gegevens, recht op correctie van die gegevens en het recht van verwijdering van de persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

7.5 Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 1 jaar in een archief bewaard. In een databank worden gegevens als naam, telefoonnummer en mailadres bewaard. Het telefoonnummer wordt 1 jaar na uitschrijven verwijderd. Het mailadres wordt incidenteel gebruikt bij het versturen van nieuwe lesinformatie. Verwijdering van deze gegevens is gemakkelijk, dit kan via een reply op een mail of een nieuw mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

7.6 Indien u niet akkoord gaat zullen wij u geen mailtjes versturen en uw gegevens alleen gebruiken voor het incassosysteem (bij actieve leden).

Artikel 8: Slotbepalingen

8.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Stichting Area51 aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Stichting Area51 is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.


Einde van de algemene voorwaarden

Area 51 Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je te abonneren op onze nieuwsbrief.


 Dansen    Urban sports    Urban Culture

Contactinfo

  • Stichting Area 51
  • Ketelhuisplein 18
  • 5617 AE Eindhoven, NL
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
© Area 51 Eindhoven. Alle rechten voorbehouden